Χημικός καθαρισμός, είναι η τεχνική εργασία 
καθαρισµού εγκαταστάσεων µε τη χρήση 
χηµικών προϊόντων και εφαρµόζεται στον 
καθαρισµό εξοπλισµού, όπως λέβητες, δίκτυα 
ψύξεως, σωληνώσεις, δεξαµενές, πύργους 
ψύξης, εναλλάκτες θερµότητας και γενικά σε 
κάθε εξοπλισµό που περιέχει και έρχεται σε 
επαφή µε υγρά.
Στόχος του χηµικού καθαρισµού είναι η αφαίρεση επικαθίσεων, όπως αλάτων, γράσων, λεβητόλιθου σκουριάς, υπολειµµάτων πετρελαιοειδών, ελαίων κ.λ.π.
ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ;
...Μειωµένη θερµική απόδοση των επιφανειών εναλλαγής 
   θερµότητας µε συνέπεια σπατάλη καυσίµου και ενέργειας. 
...Αύξηση της ζωής της εγκατάστασης 
...Επικείµενη λεπτοµερής επιθεώρηση για ανίχνευση ζηµιών 
...Μειωµένη ροή υγρών 
...Εισαγωγή στο σύστηµα υγρών επικίνδυνων για την ασφάλεια 
...Εισαγωγή στο σύστηµα υγρών επικίνδυνων για την υγιεινή 
...Προκαταρκτικός καθαρισµός πριν την εισαγωγή στο σύστηµα τροφίµων 
...Προκαταρκτικός καθαρισµός πριν την εισαγωγή στο σύστηµα ευαίσθητων ουσιών 
...Προκαταρκτικός καθαρισµός για να µηδενιστεί η πιθανότητα προβληµάτων 
   κατά την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων (precommission cleaning)
Λέβητες - Ατμολέβητες - Ατμογεννήτριες
Η απόθεση αλάτων στο λέβητα ελαττώνει την αποδοτικότητα των λειτουργιών του.

Ακόμη πιο σημαντική από την απώλεια 
θερμότητας είναι η υπερθέρμανση των μετάλλων του λέβητα, που προκαλείται από την παρουσία αλάτων.

Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών είναι οι δαπανηρές επισκευές και ο εκτός λειτουργίας 
χρόνος του λέβητα
    Εναλλάκτες Θερμότητας                            Πύργοι Ψύξης
Οι επικαθίσεις αλάτων ελαττώνουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών του εξοπλισμού, 
επειδή όλοι οι τύποι αποθέσεων έχουν ένα χαμηλό βαθμό θερμικής αγωγιμότητας. Τα άλατα 
σχηματίζουν ένα λεπτό μονωτικό φίλμ κατά μήκος των αγωγών που γίνεται η μεταφορά 
θερμότητας, ελαττώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του.
Pickling & Passivation 
of new or used Stainless Steel surfaces 


Καθαρισμός & Παθητικοποίηση 
Ανοξείδωτων επιφανειών
Ultrasonic Cleaning Χημικός Καθαρισμός με χρήση ΥΠΕΡΗΧΩΝ
Η τεχνολογία των υπέρηχων χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα των εργασιών 
καθαρισμού για τον καθαρισμό ιδιαίτερα ρυπασμένου εξοπλισμού, όπως φίλτρα (καύσιμο heavy 
fuel, λαδιού κλπ), κυλινδροκεφαλές, ψυγεία, turbo chargers, fuel injectors κ.λπ. 
Αυτός ο τύπος καθαρισμού εφαρμόζεται με τη χρήση της ενέργειας των υπερήχων και είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλος για την αφαίρεση ρύπων από δυσπρόσιτα σημεία. Για το σκοπό αυτό 
απαιτούνται ειδικά χημικά και διεργασίες για κάθε εφαρμογή.


                                       Πριν                                                                                          Μετά
Καθαρισμός δικτύων παροχής οξυγόνου Ο2 - Απολίπανση
Βάσει της οδηγίας
EIGA 33 Oxygen Cleaning - IGC DOC 33/06/E